Theme song #InovasiLele #LelePakujajar

PAKUJAJAR DI GUNUNG PARANG

Nyusuk catur munday carita karuhun
Pagadungan papantunan
Pajajaran seseleh kana papasten
Teungteuingeun musuh taya ras-rasan
Deudeuh teuing nu geulis nyi Pundak Arum
Pasini teu kungsi jadi
Pakujajar di Gunung Parang gugupay
ngaharewos talatah ki Wangsa Suta
Tegal kole baris salin ngaran
Sukabumi dayeuh manggung

Leave a Reply